Avalik pöördumine

 

Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühing maailma katusorganisatsiooni International Association of Human-Animal Interaction Organizations (IAHAIO) täisliikmena Eestis ja Eesti Ratsutamisterapeutide Liit peavad vajalikuks meile teatavaks saanud info valguses teha järgmine avaldus.

Eesti Loodus- ja Loomateraapiakeskuse (varasemalt Tasapisi Targemaks, edaspidi ELLK) Facebooki lehele postitati 12. aprillil järgmine sõnum:

„Nüüd on võimalik õppida rahvusvaheliselt tunnustatud loomateraapia pikaajalist koolitust ka eesti keeles. Denveri Ülikooli, Institute for Human-Animal Connection kiitis täna heaks Eesti Loodus- ja Loomateraapiakeskuse koolitusprogrammi “Loomateraapia praktiku arenguprogramm. Vastav tunnustus annab meile õiguse kasutada oma tunnistusel Denveri Ülikooli logosid ja märgistust”.  

ELLK lehelt selgub, et programmis osalemise eelduseks ei ole eelnev akadeemiline haridus ja praktiline kogemus meditsiini, rehabilitatsiooni või pedagoogika valdkonnas. Samuti on korraldaja oma sotsiaalmeedialehel teavitanud, et Denveri Ülikooli pakutav loengusari, kannab nime „Loomad ja inimese tervis”.

Eelmainitud postituses viitab programmi eestikeelne nimetus ja sisututvustus sellele, et tegemist on loomateraapia praktikule suunatud arenguprogrammiga, mille on välja töötanud Denveri Ülikool. Loomaterapeudi kutset (ja seega ka praktikuid) Eesti õigusruumis ja professionaalses praktikas aga ei eksisteeri. Nimetusega „loomaterapeut” (inglise keeles animal therapist) kutset ei anna ka Denveri Ülikool.

Denveri Ülikooli Institute for Human-Animal Connection kursustega saab tutvuda siin: https://www.du.edu/humananimalconnection/programs-education/index.html

Sellele pöördumisele allakirjutanud näevad postitaja tegevuses teadlikku klientide eksitamist ja tulenevalt sellest, et valdkond, mida postitus hõlmab, on seotud sensitiivsete ühiskonnarühmadega (lapsed, eakad, erivajadustega inimesed ja loomad) ja avalikkuse teadlikkus on madal, peavad nad oluliseks kliente ning avalikkust sellest teavitada.

Kahetsusega peame nentima, et meie hinnangul on ELLK Denveri Ülikooli programmi koolituse nime ja koolituse sisu tõlke kaudu moonutanud  viisil, mis jätab võimaluse mõista, et programmi läbimine annab õiguse pärast tunnistuse saamist osutada teenust terapeudina ka inimesel, kes ei ole saanud varasemalt konkreetse teraapia (füsio-, tegevus- või kõneteraapia jne) alast akadeemilist haridust.

Selline ELLK-poolne tegevus on meie hinnangul ebaeetiline ning võib kahjustada Denveri Ülikooli, IAHAIO ja kogu valdkonna mainet ka Eestis.

 

Denveri Ülikool (edaspidi DÜ) on maailma katusorganisatsiooni International Association of Human-Animal Interaction Organizations (IAHAIO) täisliige ja pikaajaline partner.

IAHAIO liikmed: http://iahaio.org/overview-of-members/

Ülikooli juures tegutseva Institute for Human-Animal Connection kaasteadurite hulka kuuluvad IAHAIO eelmine president Dr. Rebecca Johnson, praegune president Marie-José Enders-Slegers ning juhatuse liige Dr. Brinda Jegatheesan.

(https://www.du.edu/humananimalconnection/people/institute-fellows.html)  

 

Hindame kõrgelt Denveri Ülikooli Institute for Human-Animal Connection panust loomi kaasava sotsiaaltöö valdkonna arendamisel USAs. Eriti humaansusõpetuse ja vägivallaga seotud projektide ja koolitusprogrammide algatajana. Samuti tunnustame instituudi juhi Philip Tedeschi isiklikku panust loomade heaolu ning sotsiaaltöö valdkonnas inimese ja looma vahelise sideme uurimisel ning loomade ja inimeste vastase vägivalla problemaatikaga tegelemisel.

IAHAIO eesmärk on loomi kaasavate sekkumiste valdkonna arendamine, teadus-, haridus- ja koostöö edendamine, tegevustesse kaasatavate inimeste ja loomade heaolu ning teenuste kõrge kvaliteedi tagamiseks vajalike standardite väljatöötamine ning nende vajalikkuse selgitamine. Liikmetel lasub lepinguga võetud kohustus kasutada välja töötatud definitsioone ning juhinduda töös suunistest, mis on kirja pandud IAHAIO valges raamatus.

(http://iahaio.org/wp/wp-content/uploads/2017/05/iahaio-white-paper-final-nov-24-2014.pdf)

 

Siin on välja toodud selle avalduse kontektsis olulised valge raamatu definitsioonid ja suunised ka eesti keeles.

Kõik dokumendis välja toodud definitsioonid on teraapialoomi kaasavate organisatsioonide terminikomisjon koos Eesti Keele Instituudiga tõlkinud eesti ja vene keelde ning need on leitavad ESTERMi terminoloogiabaasist, aga ka Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühingu (EATKÜ) kodulehelt. ELLK on sellega kursis.

(http://termin.eki.ee/esterm/; https://teraapiakoer.ee/baasterminid/)

Kõigist meile avalikult kättesaadavatest dokumentidest on näha, et Denveri Ülikool järgib IAHAIO valge raamatu definitsioone ja suuniseid. Juhime tähelepanu sellele, et neis ei kasutata (ka sünonüümina) termineid „loomateraapia“ (inglise keeles animal therapy) ja „loomaterapeut” (inglise keeles animal therapist).

Rahvusvahelise partnerluskoostöö hea tava näeb ette, et kui üks organisatsioon reklaamib oma programmi või tegevust, kasutades teise organisatsiooni välja töötatud materjale, ning materjalidele lisaks kasutatakse ka teise organisatsiooni ametlikku sümboolikat, peaks kasutaja tagama ka teise organisatsiooni väärtuste, põhimõtete ja ka korrektse definitsioonide kasutuse.

Täiendavalt peame oluliseks välja tuua, et haavatavate sihtrühmadega seotud teenuseid puudutava eksitava info jagamine on potentsiaalselt ohtlik, sest võib juhtuda, et end terapeudiks nimetav inimene, kes tegelikult ei ole saanud vastavat akadeemilist väljaõpet, võib kahjustada oma tegevusega kliendi vaimset ja füüsilist tervist.

Eesti Vabariigis on õigusaktidega (sotsiaalhoolekande seadus, lastekaitseseadus, põhikooli- ja gümnaasiumiseadus,     tervishoiuteenuste korraldamise seadus jne) reguleeritud, millise akadeemilise ettevalmistusega inimene tohib töötada alaealiste laste, erivajadustega inimeste ning eakatega. Lisaks on reguleeritud vastavate sihtrühmadega seotud teenused.

Kõne all olev Denveri Ülikooli ingliskeelne kursus on loodud täienduskoolitusena sotsiaaltöö programmi raames ning selle sooritamisel saab osaleja tunnistuse. Denveri Ülikooli esindaja kinnitusel ei anna kursuse läbimine kutset ega väljasta tegevusluba.

Reklaamitava programmiga seotud inimestega seoses on ilmnenud asjaolusid, mis sunnivad tegema järelduse, et loengute käigus ei anta edasi DÜ ja IAHAIO väärtusi ja põhimõtteid.

Toome mõned neist siinkohal välja.

  • ELLK esindaja Kristi Raava  on meile teadaolevalt DÜ kursuse läbinud 2013. aastal interneti vahendusel, pärast mida asus ta end nimetama Eesti meedias ja oma tegevust tutvustaval netilehel väljaõppe saanud litsentseeritud loomaterapeudiks. Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühing on juhtinud tähelepanu sellele, et viimane ei vasta tegelikkusele ega ole korrektne.
  • Eestikeelse kursuse üks lektoritest on väljendanud oma seisukohti, et mistahes koera võib nimetada teraapiakoeraks, kui omanik seda soovib, samuti, et psühholoogiks võib end nimetada inimene, kellel ei ole vastavat omandatud kutset, aga kes on õppinud psühholoogiat bakalaureuseõppe tasemel. Veel on sama inimene öelnud, et IAHAIO on üks paljudest valdkonna organisatsioonidest ning nende definitsioone ja põhimõtteid ei ole vaja järgida.
  • ELLK programmis osalenud isikud on tutvustanud end loomaterapeutidena ja/või pakuvad loomateraapia tasulist teenust.
  • ELLK programmis osalenud isikud pakuvad teenust eksootiliste või mitte kodustatud loomadega ja töötavad loomadega, kellele ei ole valdkonnaga seotud selle liigi käitumisspetsialist andnud sobivushinnangut või kes ei ole töötamiseks või sobivuse hindamiseks sobivas vanuses (koerakutsikad).
  • Teave nende kohta, kes selle programmi tulemusena pakuvad haridus- või teraapiateenust, ei ole avalikult kättesaadav. Samuti ei ole avalikult leitav info kaasatavate loomade kohta.
  • ELLK esindaja on väljastanud programmis osaleja kassile teraapiakassi tegevusloa, omamata kasside käitumise alast haridust.

Kokkuvõtvalt tahame rõhutada, et loomi kaasavate sekkumiste valdkond on Eestis väga noor ning iga võimalus vahetada kogemusi, teha koostööd rahvusvaheliste ekspertidega, et häid tavasid ja haridust eesti keeles edasi anda, on vajalik ja tänuväärne.

Pöördumise eesmärk ei ole anda reklaamitava programmi sisule negatiivne hinnang. Juhime aga tähelepanu sellele, et pakutava sisu ja nime sõnastus on teadlikult eksitavad ning erinevad Denveri Ülikooli pakutavast.

Allakirjutanud soovivad ära hoida olukorra, kus Eestis hakkavad levima praktikad, milles haridus- või teraapiateenust pakuvad isikud, kellel selleks tegelikult vajalikku ja piisavat akadeemilist haridust, teadmisi ja oskusi ei ole. See tähendaks, et pakutav teenus ise ei ole enam õpe või teraapia. Kaasates sekkumistesse loomad, kes ise enda eest kosta ei saa, peame oluliseks valdkonna rahvusvahelistest standarditest ja normidest ning kohalikest seadustest juhindumist, ning protsessi vastava liigi tervise- ja käitumisspetsialistide kaasamist. Vastasel juhul võib tekkida olukord, kus küll võib-olla headest kavatsustest kantuna seatakse ohtu klientide ja/või kaasatavate loomade heaolu.

 

Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühing

Eesti Ratsutamisterapeutide Liit

 

Täiendus 20.04.2018

EATKÜ ja Eesti Ratsutamisterapeutide Liit said vastuse Eesti Loodus- ja Loomateraapia Keskuse (ELLK) juhilt Kristi Raavalt. See on avalikult leitav ELLK kodulehel ja Facebooki lehel.

 

Juhtisime oma avalikus pöördumises tähelepanu, et EELK 12.04 postitatud Facebookipostituse sisust on võimalik välja lugeda, et nüüdsest on võimalik õppida Denveri Ülikooli pikaajalist loomateraapia kursust eesti keeles.

Raava kinnitab saadetud vastuses aga, et Denveri Ülikooli välja töötatud kursusest on ta juhindunud vaid osaliselt. Seejuures ta ei tunnista ega pea vajalikuks juhinduda IAHAIO ja Denveri Ülikooli Institute for Human-Animal Connection definitsioonidest ja põhiprintsiipidest (mis on välja toodud IAHAIO valges raamatus).

Veel kinnitab Kristi Raava, et on seisukohal, et 2013.a läbitud  Denveri Ülikooli (neti) kursus annab aluse koolipsühholoogina nimetada end (looma)terapeudiks.

Vastusest tuleb välja, et keskuse juht on seisukohal, et tema ise ja teised loengutel kõnelejad- Ants Raava, Kati Ernits ja Triin Kivirähk, omavad kõik piisavat haridust ja kogemusi antud vallas, et anda lisapädevus erinevate kutsega spetsialistile (näiteks füsioterapeut, logopeed, eripedagoog, arst jne) mahus ja kujul, mis on piisav, et peale programmi läbimist alustada tööd koos mistahes liiki loomaga. Ja sama arvamuse kohaselt annab programmi läbimine piisava ettevalmistuse ka tervishoiu- meditsiini- ja pedagoogika akadeemilise hariduse ja kutseta inimesele (näiteks koeraomanik, talupidaja, mistahes valdkonna/ülikooli tudeng), et pakkuda teenust hariduse-, või rehabilitatsiooni valdkonnas.

Eesti kogemus hobuste kaasamisel teraapiatöösse on, et mitmed ratsutamisteraapia instruktori tunnistuse saanud inimesed asusid läbi viima teraapiat hobustega, omamata ise terapeudi haridust, seetõttu muutis ka Eesti Ratsutamisterapeutide Liit oma esialgset nime ja koondab nüüd vaid kõrgharidusega terapeute.

Eestis valdkonna katusorganisatsioonidena (ja EATKÜ maailma katusorganisatsiooni täisliikmena) on meie eesmärk edendada loomi kaasavaid sekkumistegevusi Eestis, seista vastutustundliku loomapidamise eest ning väärtustada inimese ja looma vahelist sidet.

EATKÜ ja ERTL teevad kõik endast oleneva, et Eestis saaksid haridus-, meditsiini ja rehabilitatsiooni valdkonna spetsialistid akadeemilise ning teaduspõhise, kutse andjate poolt aktsepteeritud lisakompetentsi. Selleks tehakse täna erinevate Eesti kõrgkoolidega koostööd.

 

Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühing

Eesti Ratsutamisterapeutide Liit