Esitame IAHAIO valgest raamatust väljavõtted, mida peame selles kontekstis vajalikuks välja tuua:

Terminid ja definitsioonid

Eesti ja venekeelsed definitsioonid on tõlkinug Teraapialoomi Kaasavate Organisatsioonide Terminikomisjon koos Eesti Keele Instituudiga tõlkinud ning need on leitavad ESTERMi terminoloogiabaasist http://termin.eki.ee/esterm

Animal Assisted Intervention (AAI)

An Animal Assisted Intervention is a goal oriented and structured intervention that intentionally includes or incorporates animals in health, education and human service (e.g., social work) for the purpose of therapeutic gains in humans. It involves people with knowledge of the people and animals involved. Animal assisted interventions incorporate human-animal teams in formal human service such as Animal Assisted Therapy (AAT), Animal Assisted Education (AAE) or under certain conditions Animal Assisted Activity (AAA).

Eesti keeles: Looma kaasav sekkumine

Sihipärane struktureeritud protsess, milles teraapilisel eesmärgil kaasatakse teraapialoomatiime inimese heaolu parandamiseks tervishoiu-, haridus- ja sotsiaalvaldkonnas.

Vene keeles: вмешательство с привлечением животного

 

Animal Assisted Therapy (AAT)

Animal Assisted Therapy is a goal oriented, planned and structured therapeutic intervention directed and/or delivered by health, education and human service professionals. Intervention progress is measured and included in professional documentation. AAT is delivered and/or directed by a formally trained (with active licensure, degree or equivalent) professional with expertise within the scope of the professionals’ practice. AAT focuses on enhancing physical, cognitive, behavioral and/or socio-emotional functioning of the particular human recipient.

Eesti keeles: Looma kaasav teraapia

Looma kaasavat teraapiat planeerib ja juhib kehtiva litsentsiga, kvalifitseeritud ja erialal töötamise kogemusega terapeut. Sekkumise protsessi mõõdetakse ja dokumenteeritakse. Looma kaasava teraapia eesmärk on inimese füüsiliste, kognitiivsete, käitumuslike või sotsiaal-emotsionaalsete võimete parandamine.

Märkus: Looma kaasav teraapia toimub alati selleks spetsiaalselt ettevalmistatud keskkonnas.

Näited termini kasutamisest: koera kaasav füsioteraapia, koera kaasav kõneteraapia jne

Vene keeles: терапия с привлечением животного
Animal Assisted Education (or Animal Assisted Pedagogy)

Animal Assisted Education (AAE) is a goal oriented, planned and structured intervention directed and/or delivered by educational and related service professional. AAE is conducted by qualified (with degree) general and special education teacher. Regular education teachers who conduct AAE must have knowledge of the animals involved. An example of AAE delivered by a regular education teacher is an educational visit that promotes responsible pet ownership. AAE, when done by special (remedial) education teachers is also considered therapeutic and a goal oriented intervention. The focus of the activities is on academic goals, pro-social skills and cognitive functioning. The student’s progress is measured and documented. An example of AAE delivered by a special education teacher is a dog-assisted reading program.

Eesti keeles: Looma kaasav õpe

Eesmärgipärane, planeeritud ja struktureeritud looma kaasav sekkumine, mida korraldavad või pakuvad haridustöötajad ja sellega seotud professionaalid koos loomatiimiga ning mida juhib kvalifitseeritud vastava kraadiga õpetaja või eripedagoog.

Märkus: Näiteks võib looma kaasav õpe olla vastutustundlikku lemmikloomapidamist õpetav hariv külaskäik või lugemiskoera programm. Kui looma kaasavat õpet korraldavad eripedagoogid, siis peetakse seda ka teraapiliseks ja eesmärgipäraseks sekkumiseks, mis aitab motiveerida, teadmisi täiendada ning suhtlemisoskust ja kognitiivseid võimeid parandada. Õppija edusamme mõõdetakse ja dokumenteeritakse.

Vene keeles: обучение с привлечением животного

 

Animal Assisted Activity (AAA)

AAA is a planned and goal oriented informal interaction and visitation conducted by the human-animal team for motivational, educational and recreational

purposes. Human-animal teams must have received at least introductory training, preparation and assessment to participate in informal visitations. Human-animal teams who provide AAA may also work formally and directly with a healthcare, educator and/or human service provider on specific documentable goals. In this case they are participating in AAT or

AAE that is conducted by a specialist in his/her profession. Examples of AAA

include animal assisted crisis response that focuses on providing comfort and support for trauma, crisis and disaster survivors, and visiting companion animals for ‘meet and greet’ activities with residents in nursing homes.

Eesti keeles: Looma kaasav külastus

Eesmärgipärane kliendi ja teraapialoomatiimi suhtlus, mille käigus toimuv tegevus on spontaanne.

Märkus: Enamasti töötab teraapialoomatiim vabatahtlikkuse alusel. Eestis külastatakse peamiselt haiglaid ja hooldusasutusi.

Vene keeles: посещение с привлечением животного

 

 

Mõned olulised juhised IAHAIO valgest raamatust.

Ingliskeelne originaal on loetav siin: http://iahaio.org/wp/wp-content/uploads/2017/05/iahaio-white-paper-final-nov-24-2014.pdf)

Ainult kodustatud loomad saavad osaleda sekkumistes ja tegevustes. Kodustatud loomad (näiteks koerad, kassid, hobused, põllumajandusloomad, merisead, rotid, kalad, linnud) on need loomad, kes on kohandatud sotsiaalseteks sekkumisteks inimestega. (…) Nendele kriteeriumitele vastamiseks peaksid kodustatud loomad (kassid, koerad, hobuslased) olema registreeritud ühes rahvuslikus või rahvusvahelises registris.

(vabatõlge, notariaalne tõlge valmimisel)

Originaaltekst: Only domesticated animals can be involved in interventions and activities. Domesticated animals (e.g., dogs, cats, horses, farm animals, guinea pigs, rats, fish, birds) are those animals that have been adapted for social interactions with Humans. (…) Domesticated animals (dogs, cats, equines) should be registered with one of the national/international organizations as meeting certain criteria.

 

 

Metsikud ja eksootilised liigid (näiteks delfiinid, elevandid, kaputsiinahvid, rohtlahaukurid, lülijalgsed, roomajad) ei saa interaktsioonides osaleda (isegi mitte õpetatud isendid).(…) Kusjuures looduses või loomade varjupaigas metsikute loomade vaatlemine (selline, mis järgib rahvusvahelise loomade heaolu standardeid) on lubatud, kui see tegevus ei põhjusta loomadele stressi ega kahjusta nende elupaika.

(vabatõlge, notariaalne tõlge valmimisel)

Orginaaltekst: Wild and exotic species (e.g., dolphins, elephants, capuchin monkeys, prairie dogs, arthropods, reptiles), even tame ones, cannot be involved in interactions.(…) However, observation and contemplation about wild animals in the natural world and in wild life sanctuaries that meet national/international animal welfare standards may be involved as opposed to direct contact with wild animals provided it is done in a way not to cause the animals any stress or damage to their habitat.

 

Mitte kõik loomad pole AAI jaoks sobilikud, kaasaarvatud need, keda omanikud peavad traditsioonilises mõttes „headeks“ lemmikuteks. AAIsse kaasatud loomi hindab hoolikalt looma käitumise spetsialist, näiteks veterinaar ja/või käitumise ekspert. Ainult need, kellel on vastav valmidus ning koolitus, valitakse AAIsse. Selleks, et hinnata loomade jätkuvat valmidust, korraldatakse regulaarselt kordushindamisi. Samuti tuleks enne AAI algust hinnata looma tervist, temperamenti ja käitumist ja teha kindlaks, et kõik vajalikud veterinaarsed toimingud oleks täidetud, ja teha kindlaks, et keskkond ja klient/kliendid on talle sobilikud.

(vabatõlge, notariaalne tõlge valmimisel)

Originaaltekst: Not all animals, including many that would be considered “good pets” by their owners, are good candidates for AAI. Animals considered for participation in AAI should be carefully evaluated by an expert in animal behavior such as veterinarians and animal behaviorists. Only those with the proper disposition and training should be selected for AAI. Regular evaluations should be performed to ensure that the animals continue to show proper disposition. A veterinarian behaviorist or an animal behaviorist should also examine animals considered for AAI before their involvement with recipients – assessing them for health, temperament & behavior and ensuring that all appropriate preventive medicine protocols are in place, and for resident animals ensuring that the environment and recipient group would suit their needs.

 

Loomajuhid peavad mõistma kliendi vajadusi. Nad peaksid olema saanud väljaõppe inimese konteksti alal, milles sekkumine toimub. (vabatõlge, notariaalne tõlge valmimisel)

Originaaltekst: Animal handlers need to understand the needs of the recipients involved. They should have received training in the human context in which the AAI will occur.