Terminid on avalikult leitavad ESTERMI mitmekeelsest terminibaasist: http://termin.eki.ee/esterm/

 

Inimese-looma side

human-animal bond (HAB)

связь между человеком и животным

Inimese ja looma vaheline vastastikku kasulik ja dünaamiline suhe, mida mõjutab käitumine ja mis on aluseks mõlema poole tervisele ja heaolule. Side hõlmab inimese, looma ja keskkonna vahelisi emotsionaalseid, psühholoogilisi ja füüsilisi interaktsioone.

Märkus: Inimese-looma side on ühe looma ja ühe inimese vaheline ning on alati positiivne.

 

Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühing (EATKÜ)

Estonian Association of Assistance and Therapy Dogs (EAATD)

Эстонское общество собак-помощников и терапевтических собак

Katusorganisatsioon, mis esindab füüsilisi ja juriidilisi isikuid, kes töötavad koos teraapiakoertega tervishoiu-, haridus- ja sotsiaalvaldkonnas või on seotud teraapiakoerte ja koerajuhtide ettevalmistamisega tööks koeri kaasavates sekkumistes.

 

Eesti Abi- ja Teraapialoomi Kaasavate Organisatsioonide Liit (EATKOL)

Estonian Union of Organisations Involving Assistance and Therapy Animals (EUOIATA)

Katusorganisatsioon, mis ühendab Eestis loomi kaasavate sekkumistega tegelevaid juriidilisi isikuid.

 

Looma kaasav sekkumine

Animal assisted intervention (AAI)

Animal Assisted Intervention

animal-assisted intervention

вмешательство с привлечением животного

Sihipärane struktureeritud protsess, milles teraapilisel eesmärgil kaasatakse teraapialoomatiime inimese heaolu parandamiseks tervishoiu-, haridus- ja sotsiaalvaldkonnas.

Märkus: Loomi kaasavad sekkumised jagunevad looma kaasavaks külastuseks, looma kaasavaks õppeks, looma kaasavaks teraapiaks.

 

Teraapialoom

therapy animal

терапевтическое животное

Loom, keda kaasatakse inimese heaolu parandamiseks tervishoiu-, haridus- ja sotsiaalvaldkonnas ning kes on läbinud nõuetekohase hindamise. Märkus: Teraapialoom on teraapiatiimi osa.
Teraapiakoerajuht
therapy dog handler
вожатый терапевтической собаки

Teraapiakoerajuht on inimene, kes on  sooritanud kindla koeraga teraapiakoeratiimi eksami ja osaleb koos selle teraapiakoeraga koera kaasavas sekkumises, milleks neil on eeldused ja saadud ettevalmistus ning milles koerajuhi roll on tegevust planeerida ja läbi viia, juhtida, toetada ning tagada koera heaolu.

Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühing koolitab, koordineerib, hindab ja kontrollib teraapiakoerajuhtide valmisolekut tööks. Teraapiakoerajuht on teraapiakoeratiimi oluline osa. Koerajuht vastutab looma heaolu eest.

 

Teraapiakoeratiim

therapy dog team

команда терапевтического собаки

Tiim, mis koosneb teraapiakoerajuhist ja teraapiakoerast ning nendega koos töötavast eksperdist (sotsiaaltöötajast, pedagoogist, terapeudist jne), arvestades koera kaasava sekkumise iseloomu ja kliendi vajadusi.

 

Looma kaasav külastus

animal assited activity (AAA)

посещение с привлечением животного

Eesmärgipärane kliendi ja teraapialoomatiimi suhtlus, mille käigus toimuv tegevus on spontaanne.

Märkus:    Enamasti töötab teraapialoomatiim vabatahtlikkuse alusel. Eestis külastatakse peamiselt haiglaid ja hooldusasutusi.

 

Looma kaasav õpe

animal assisted learning
animal-assisted learning
animal assisted education (AAE)
Animal Assisted Education
animal-assisted education
animal assisted pedagogy
Animal Assisted Pedagogy
обучение с привлечением животного
Eesmärgipärane, planeeritud ja struktureeritud looma kaasav sekkumine, mida korraldavad või pakuvad haridustöötajad ja sellega seotud professionaalid koos loomatiimiga ning mida juhib kvalifitseeritud vastava kraadiga õpetaja või eripedagoog.

Märkus: Näiteks võib looma kaasav õpe olla vastutustundlikku lemmikloomapidamist õpetav hariv külaskäik või lugemiskoera programm. Kui looma kaasavat õpet korraldavad eripedagoogid, siis peetakse seda ka teraapiliseks ja eesmärgipäraseks sekkumiseks, mis aitab motiveerida, teadmisi täiendada ning suhtlemisoskust ja kognitiivseid võimeid parandada. Õppija edusamme mõõdetakse ja dokumenteeritakse.

 

Looma kaasav teraapia
animal assisted therapy (AAT)
animal-assisted therapy
pet-facilitated therapy
pet therapy
терапия с привлечением животного

Looma kaasavat teraapiat planeerib ja juhib kehtiva litsentsiga, kvalifitseeritud ja erialal töötamise kogemusega terapeut. Looma kaasava teraapia eesmärk on inimese füüsiliste, kognitiivsete, käitumuslike või sotsiaal-emotsionaalsete võimete parandamine.

Märkus: Looma kaasav teraapia toimub alati selleks spetsiaalselt ettevalmistatud keskkonnas.

 

Lugemiskoer
reading dog
книжная собака

Koer, kes on sooritanud teraapiakoera eksami, osaleb lugemiskoerte programmis ja on saanud selleks ettevalmistuse.

Märkus: Lugemiskoeri hindab, koolitab ning nende igapäevast tööd koordineerib Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühing.

 

Koera kaasav lugemisprogramm

Lugemiskoera programm

dog assisted reading program
dog-assisted reading program
canine assisted reading program
canine-assisted reading program

программма книжной собаки
программа чтения с привлечением собаки

Programm, mille raames loetakse koerale raamatut ette selleks sobivas keskkonnas kindla aja jooksul, eesmärk on luua turvaline atmosfäär ning seeläbi toetada lugema õppimist ja ettelugemist, pakkuda lugemisega seotud eduelamusi ning suurendada huvi raamatute ja lugemise vastu.

Märkus: Ettelugemisel osalevad väljaõppe saanud koer ning koerajuht ja raamatukogu töötaja. Lugemiskoeratiime hindab, koolitab ning nende tööd koordineerib Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühing.

 

Sobivushindamine

Therapy Animal Team Assessment
team evaluation

оценка пригодности

Standarditud, kuid paindlik hindamine, mille käigus selgitatakse looma ja loomajuhi potentsiaali tööks teraapialoomatiimina.


Teraapiakoeratiimi eksam

Therapy Team Exam
therapy dog team test

экзамен команды терапевтической собаки

Teraapiakoeratiimi eksam on mõeldud selleks, et sekkumises osalemine oleks kliendile turvaline ja koera heaolu oleks tagatud. Eksami eesmärk on tuvastada koera võimalikud agressiivsed reaktsioonid ja hirmud ning hinnata tema kohanemisvõimet ja soovi suhelda ja olla inimestega otsekontaktis. Eksam koosneb mitmest ülesandest, mille käigus selgitatakse välja koeratiimi valmidus alustada sekkumistes tööd. Eksami sooritamine annab õiguse sekkumistes osalemiseks.

 

Abi- ja Teraapialoomi Kaasavate Organisatsioonide Terminikomisjon, 2016