EATKÜ TERAAPIAKOERATIIMI EKSAMI REEGLID JA KIRJELDUS

 Teraapiakoera eksamil osalevad koeratiimid

 1. Eksamile lubatakse koeratiim, kes on saanud positiivse kirjaliku tagasiside EATKÜ hindajatelt ning koerajuht on läbinud EATKÜ koerajuhi baaskoolituse, esitanud EATKÜle nõutud vormis eksami- ja EATKÜ liikmeks astumise taotlusdokumendid.
 2. Eksamile lubatakse vaid heas füüsilises ning vaimses seisundis terved koerad.
  1. Käesolev juhend sätestab eksamil osalevate koeratiimide hulga ja tõulisuse järgnevalt: korraga osaleb eksamil minimaalselt 5 (viis) koeratiimi;
  2. maksimaalselt võib eksamil osaleda korraga kuni 8 (kaheksa) koera;
  3. eksamil võivad osaleda mistahes tõust (või tõutud) koerad olenemata nende suurusest, päritolust.
 3. Eksamile lubatakse koerad pehme lameda kaelarihma ja jalutusrihmaga. Poovad, poolpoovad, ogadega, kett- ja elektrikaelarihmad ning n-ö flexi rihmad ei ole lubatud. 
 4. Eksami korraldaja peab osalevate koeratiimide kohta registrit, mis sisaldab andmeid osalevate koeratiimide arvu, päritolu ja identifitseerimistunnuse kohta, ning edastab selles olevad andmed vajadusel Põllumajandus- ja Toiduametile.
 5. Käesoleva eeskirja kohaselt ei või eksamil osaleda:
  1. väikeste tõugude koerad (turjakõrgus kuni 25 cm), kes on nooremad kui 12 kuud; keskmiste, suurte ja väga suurte tõugude koerad (turjakõrgus rohkem kui 25 cm), kes on nooremad kui 18 kuud. Nõutava vanuseni peavad koerad jõudma 1 (üks) päev enne katseid;
  2. indlevad emased;
  3. tiined emased tiinuse teisel poolel;
  4. imetavad emased kuni 50 päeva jooksul pärast poegimist;
  5. vanusest sõltumata haiged või haiguse kahtlusega koerad, kelle seisund võib mõjutada nende saavutusi või põhjustada neile valu, kannatusi või tervisliku seisundi halvenemist;
  6. inimeste või teiste koerte suhtes agressiivsed koerad;
  7. koerad, kelle suhtes on kasutatud Loomakaitseseaduse § 4 p 1 sätestatud nõuetega vastuolus olevaid toiminguid (kupeeritud kõrvade ja sabaga koerad);
  8. keelatud ainete (dopingu) mõju all olevad koerad või koerad, kellega koerajuht ei luba kahtluse korral viia läbi uuringuid, mis on vajalikud võimalike keelatud ainete tuvastamiseks;
  9. koerad, kes ei ole eksamiks ette valmistatud või kelle seisund ei vasta eeldatavale koormusele;
  10. koerajuht, kes on alla 18 a vanune.

Andmete töötlemine

Pärast eksami lõppu säilitab EATKÜ eksami dokumentatsiooni 30 (kolmkümmend) aastat.

 

Teraapiakoeratiimi eksami katsete kirjeldus

 • Eksamiülesannete läbiviimise eesmärk:
 • Välja selgitada koeratiimi (nii koera kui ka koerajuhi) sobivus ja valmidus töötada koera kaasavates sekkumistes. 
 • Eksami edukalt sooritanud koerad kvalifitseeruvad koera kaasavates sekkumistes osalemiseks ainult koos koerajuhiga, kellega nad eksami sooritasid. Üks koerajuht võib ühe päeva jooksul eksamil osaleda ühe koeraga. Üks koer võib läbida ühe päeva jooksul eksami ühe koerajuhiga.
 • Käesolev juhend piiritleb ja kirjeldab täpselt nii koerte kui ka koerajuhtide isikuomadusi, teadmisi ja oskusi, mida eksamil hinnatakse, ning ülesandeid, mille kaudu neid hinnatakse. 

 

Kogu eksami kestel hindab kohtunik koera ja koerajuhi vahelist sidet ja koostööd, jälgides:

 • koerajuhi hääletooni koeraga suhtlemisel;
 • kas koerajuht kiidab looma hea soorituse eest;
 • kas koerajuht annab selgeid juhiseid ning tagasisidet, kasutades koera mitte kahjustavaid meetodeid*;
 • kas koer kuuletub koerajuhile meelsasti või hirmuga.

Kohtunik jälgib kogu eksami jooksul koerajuhi käitumist, hinnates tema füüsilist ja vaimset valmisolekut koera proaktiivselt juhtida (kui koerajuht on stressis, mõjutab see ka koera meeleseisundit ning sooritust).

Eksami läbib edukalt vaid koer, kes reageerib erinevatele olukordadele ja ärritajatele rahulikult, on koostöövalmis ning ei käitu agressiivselt, ja koerajuht, kes oskab ja suudab koera juhtida, teda toetada ning oskab hinnata keskkonnast ja tegevusest tulenevaid riske ning ennetab neid proaktiivselt.

Agressiivselt käituva, mitte kohaneda suutva koeraga või mitte adekvaatselt koera juhtiva ja käituva koerajuhiga lõpetatakse kohe pooleliolev sooritus ning tiim kõrvaldatakse järgnevatelt katsetelt ehk tiim diskvalifiseeritakse. 

 • Ülesannete kirjeldused

Ülesanne „Koera juhtimine uutes rahvarohketes kohtades”

Ülesande kirjeldus: koeratiimid liiguvad ruumis ringi ning tervitavad teisi tiime ja eksami korraldajaid. Toimub aktiivne suhtlus. Koerad on rihmastatud.

Koer: hinnatakse koera käitumist ehk soovi ja oskust rahulikult tervitada. Sallimatust ja kartlikkust ning sellest lähtuvat võimalikku agressiivset käitumist. Koer ei tohi ähvardada ega rünnata inimest ega teist koera.

Koerajuht: hinnatakse koerajuhi oskust proaktiivselt ennetada ohuolukordi ning oskust koera ruumis sujuvalt juhtida. Ei ole lubatud koera juhtimisel põhjustada talle valu või ebamugavust (tuleb kasutada koera mitte kahjustavaid võtteid*). 

Eesmärk: hinnata tiimi oskust sujuvalt liikuda rahvarohketes kohtades ning ennetada ebameeldivusi ja ohte. Valmidus ja oskus toime tulla igapäevaelus ja sekkumistes ettetulevate ootamatustega.

 

Ülesanne „Reageerimine potentsiaalselt ebameeldivatele lõhnale”

Ülesande kirjeldus: kohtunik läheneb ükshaaval koertele riietuses, millest on tunda veterinaar-, tervishoiu- või ühiskondlikus asutuses kasutatava desinfitseerimisvahendi lõhna.

Koer: hinnatakse koera reaktsioone ebameeldivale aistingule ning võimekust sellega toime tulla ilma üle reageerimata (liigne kartlikkus, kaitsev või ohustav käitumine).

Koerajuht: hinnatakse koerajuhi oskust koera sõna või käitumisega olukorrale vastavalt toetada ja julgustada.

Eesmärk: koer võib sekkumisel tekkivat olukorda seostada varasema ebamugava kogemusega. Eesmärk on hinnata, kas koeratiim suudab ebamugavusega hakkama saada.  

 

Ülesanne „Baaskuulekus”

Ülesande kirjeldus: koer ja koerajuht liiguvad koos ruumis kohtuniku juhiste järgi. Koer on rihmastamata. Ruumis ei ole teisi lahtisi koeri. 

Koerajuht annab kohtuniku juhiste järgi märguandeid „istu”, „lama”, „püsi”. Seejärel eemaldub koerast umbes kümne meetri kaugusele ja kohtuniku märguande peale kutsub koera enda juurde. Koerajuht võib juhtimisel kasutada verbaalseid või füüsilisi signaale (käsklused, käemärgid). Premeerida võib sõna, maiuse, mänguasja, mängu vm pakkumisega. 

Märguandeid on lubatud korrata maksimaalselt kaks korda.

Koer: hinnatakse koera valmisolekut ja soovi kuuletuda.

Koerajuht: hinnatakse koerajuhi vilumust anda koerale selgeid märguandeid ja tagasisidet koera mitte kahjustaval moel*.

Eesmärk: Koer peab sekkumistes olema juhitav ja kontrollitav ning tegema koerajuhiga koostööd.

 

Ülesanne „Dominantsus”

Ülesande kirjeldus: koerajuht paneb koera toidukaussi pisut toitu või mõned maiused. Hetke pärast koerajuht ja siis ka kohtunik puudutavad toidukaussi ja lisavad või võtavad ära toidu/maiuse.

Koer: hinnatakse koera dominantsust. Koer peab tegevust taluma, ei tohi uriseda, hambaid näidata või inimest rünnata.

Koerajuht: hinnatakse koerajuhi oskust koera sõna või käitumisega olukorrale vastavalt suunata ja toetada. Samuti hinnatakse koerajuhi võimekust hinnata oma koera käitumist ja proaktiivselt ennetada ohu- või ebameeldivaid olukordi.

Eesmärk: positiivse inimese-koera suhte korral ei tohiks olla probleem toidukausi/toidu/maiuse puudutamisega.

 

Ülesanne „Koera aktiivsustaseme juhtimine ja koera eneseregulatsioon”

Ülesande kirjeldus: koerajuht aktiveerib koera aktiivsete tegevustega. Kohtuniku märguandel peab koerajuht mängu katkestama ja koera võimalikult kiiresti juhtima lõdvestunud olekusse. 

Koer: hinnatakse koera võimekust vahetada aktiivsustaset ja rahuneda.

Koerajuht: hinnatakse koerajuhi oskust tõsta ja langetada koera aktiivustaset ja aidata koeral rahuneda.

Eesmärk: on veenduda, et tiim on võimeline sekkumistes vastavalt olukorrale ümber lülituma aktiivsetele ja rahulikele tegevustele. 

 

Ülesanne „Toimetulek keskkonnast tulenevate negatiivsete ärrititega”

Katse koosneb kahest osast – tegevusest inimrühmas ning tegevusest üksiku inimese seltskonnas.

Ülesande kirjeldus: koeratiim jalutab inimrühma keskel. Inimesed võivad olla koeraga suhtlemisel häälekad ja käituda ettearvamatult.

Koer: hinnatakse koera reaktsioone ja kohanemisvõimet. Koer ei tohi reageerida ohustavalt või agressiivselt.

Koerajuht: hinnatakse koerajuhi oskust juhtida ja toetada koera rasketes olukordades.

Eesmärk: koeri kaasavates sekkumistes erinevate klientidega võib tekkida ootamatuid olukordi ning oluline on koeratiimi suutlikkus neis kõikide osapoolte jaoks ohutult toime tulla.

 

Ülesanne „Toimetulek võõra inimese pealetükkiva otsekontaktiga”

Ülesande kirjeldus: kohtunik survestab koera vahetus kontaktis (katsub intensiivselt kõrvu, saba, käppasid, kõhualust jne).

Koer: hinnatakse koera valmisolekut võõra inimese poolt (üle keha) puudutatud saada. 

Koerajuht: hinnatakse koerajuhi võimekust juhtida ja toetada koera otsekontaktis kliendiga ja oskust märgata potentsiaalselt ebamugavaid või ohtlikke olukordi ning neid proaktiivselt ennetada.

Eesmärk: teraapiakoera töös on füüsiline kontakt klientidega vältimatu ning see sobib vaid koerale, kes seda soovib ja naudib või saab väga hästi hakkama.

 

Ülesanne „Suhtlus ratastoolis kliendiga” 

Ülesande kirjeldus: koeratiim kohtub ratastoolis istuva inimesega ning tervitab teda. Koos liigutakse nii, et koer liigub ratastooli kõrval. Seejärel peatutakse ja koerajuht juhib koera turvalist vahetut suhtlemist ratastoolis inimesega (süles või maast). 

Koer: hinnatakse koera soovi suhelda ratastoolis liikuva inimesega.

Koerajuht: hinnatakse koerajuhi oskust juhtida suhtlemist ratastoolis kliendiga viisil, mis oleks turvaline ja meeldiv kõikidele osapooltele.

Eesmärk: sekkumistes võivad koeratiimid kohtuda ratastoolis inimestega ning on oluline, et koer oleks valmis suhtlema erinevate klientidega ning see suhtlus oleks meeldiv ja turvaline.

 

Ülesanne „Maiuse võtmine”

Ülesande kirjeldus: kohtunik pakub koerale maiust käest ebamugavalt sõrmede vahelt või kätt väljakutsuvalt eest ära liigutades. 

Koer: hinnatakse koera pidurdusvõimet, oskust võtta maiust pehme suuga (hambaid kasutamata) ja rahulikult. Koer ei tohi käsitleda maiusega väljasirutatud kätt rünnakuna tema enda või koerajuhi vastu ega reageerida kaitsekäitumisega.

Koerajuht: hinnatakse koerajuhi võimekust protsessi juhtida.

Eesmärk: sekkumistes kasutatakse sageli kliendiga kontakti saamiseks koerale maiuse andmist ning on oluline, et see oleks turvaline ja meeldiv. 

 

Ülesanne „Reageerimine ja empaatiavõime ohuolukorras”

Ülesande kirjeldus: koeratiim liigub ruumis ringi, möödudes kukkuvast inimesest. Koer on rihmas.

Koer: hinnatakse koera toimetulekut üllatustega ja soovi kukkunud (maas lamava) inimesega kontakti luua. Koer ei tohi reageerida ohustavalt või agressiivselt. 

Koerajuht: hinnatakse võimekust juhtida koera ootamatus olukorras ja teda toetada ning ennetada potentsiaalselt ohtlikke olukordi.  

Eesmärk: sekkumistes võib juhtuda ootamatusi ning koeratiim peab suutma toime tulla viisil, mis oleks kõigile osapooltele turvaline. 

 

Ülesanne „Koera kandmine”

Ülesande kirjeldus: koerajuhi juhiste järgi (koerale sobival viisil) tõstetakse ja kantakse koera ruumis lühikest aega. Koerajuht võib ise tõsta koera ja ulatada kohtunikule sülle. Kui koer on suur ja raske, võib teda tõsta mitmekesi või tekil.

Koer: hinnatakse koera valmisolekut olla tõstetud ja kantud.

Koerajuht: hinnatakse koerajuhi võimekust juhtida ja toetada koera, kui teda tuleb tõsta/kanda.

Eesmärk: vigastuse korral peab koer laskma end kanda ka võõrastel inimestel. Kirjeldatud tegevuse kujul on tegemist eelkõige koerajuhi abistamisega koera vigastuse korral, et koerale oleks tagatud võimalikult kiire asjatundlik abi / ravi.

Ülesannete järjekord on kohtuniku pädevuses.

Kõikide ülesannete sooritamisel hindab kohtunik nii koera kui ka koerajuhi sooritust viie punkti skaalal (5 p – suurepärane, 4 p – hea, 3 p – rahuldav, 2 p – vähene/kasin, 1p  – puudulik, 0 p – sooritamata/diskvalifitseering). Eksami edukaks läbimiseks on vajalik nii koeral kui ka koerajuhil koguda vähemalt 31 punkti. Kui koer või koerajuht on saanud soorituse eest 0 punkti, lõppeb kohe selle tiimi jaoks eksam ja eelnenud punkte kokku ei loeta.

*Koera mittekahjustavate meetoditena tunnustab EATKÜ L. Michaelsi koerte vajaduste hierarhias loetletud meetodeid: https://loomultloom.ee/pressiteade-koera-vajaduste-hierarhia-on-nuud-kattesaadav-eesti-keeles/?fbclid=IwAR2ss2G-f5-zHwu3Aubcv5mOFJdgFneQ2XUJVtBZhOpFh6DOrSGEp1QYqFM