Eetikakoodeks

 

EATKÜ juhatus ja liikmed juhinduvad oma tegevuses ning käitumises EATKÜ eetikakoodeksist. Koodeksi eesmärgiks on tagada ühingu professionaasus ja jätkusuutlikkus.

EATKÜ väärtustab ausust, võrdsust, väärikust, avatust, solidaarsust, koostöömeelsust, mitmekesisust ja usaldusväärsust ning tegutsevad nendest väärtustest lähtudes. Meie koostöö põhineb heatahtlikul partnerlusel, vastastikusel lugupidamisel ja tunnustamisel.EATKÜ kohus on anda oma panus turvalise, tasakaalustatud ja hooliva ühiskonna kujundamisse.

Oma igapäevases tegevuses lähtub EATKÜ Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja teistest õigusaktidest. Eetikakoodeks sätestab väärika tegutsemise põhimõtted, mille järgimine tõstab ühingu usaldusväärsust ühiskonnas.

EATKÜ eetikakoodeks on kooskõlas Eesti Vabaühenduste eetikakoodeksiga ja IAHAIO Valge raamatuga.

EATKÜ liikmena luban kinni pidada järgnevatest eetilistest põhimõtetest:

1. Olen Eesti Vabariigile lojaalne.

2. Suhtun lugupidavalt Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühingusse, järgin ühingu juhiseid ja otsuseid ning ei kahjusta oma tegevuse või tegevusetusega selle organisatsiooni mainet ja tegevuseesmärke.

3. Olen tööülesannete täitmisel õiglane ja järjekindel. Kohtlen teisi lugupidamisega ja kaastundlikult. Väldin omakohust, ahistamist ja väärkohtlemist.4. Ma ei  diskrimineeri kedagi nende rassi, religiooni, seksuaalse orientatsiooni, puude võipäritolu pärast.

5. Ma ei kasuta ega propageeri vägivalda ega õhuta viha oma seisukohtade väljendamiseks, eesmärkide ja avalikkuse tähelepanu saavutamiseks.

6. Olen sõbralik ja viisakas EATKÜ juhatuse ning liikmete, koostööpartnerite ning klientide suhtes ja ei levita kellegi suhtes kuulujutte, laimu ja valeinformatsiooni. Kui näen või kuulen, et liige käitub või tegutseb EATKÜ reeglitele ning väärtustele mitte vastavalt, tuleb sellest teavitada sõbralikult, viisakal toonil ja asjalikult argumenteerides ning faktidele toetudes arvatavat rikkujat ja/või EATKÜ juhatust.

7. EATKÜ liikmena osalen ainult sellistes tegevustes, mis on vastavuses minu pädevuse,
haridustaseme ja EATKÜ poolt antud volitustega.

8. Pean kinni erialasest kutsestandardist ning eetikakoodeksist.

9. Püüdlen järjekindlalt oskusliku tegutsemise, professionaalsuse ja täiuslikkuse poole, et saavutada parimaid töötulemusi.

10. Liikmena aktsepteerin EATKÜ poolt mulle antud tööjuhendeid ja tegutsen neist lähtuvalt. Kõiki sekkumisprogramme pidevalt hinnatakse, vajadusel muudetakse, et tagada parim võimalik töökvaliteet.

11. Nähes seadustes ja teistes õigusaktides ning nende rakendamises ebapädevust ja ebaõiglust, teen ettepaneku ja võimalusel panustan nende muutmisse.

12. Ma ei kasuta Ühingu nime, logo või sloganit ilma EATKÜ kirjaliku loata.13. Nähes seadustes ja teistes õigusaktides ning nende rakendamises ebapädevust ja ebaõiglust, teen ettepaneku ja võimalusel panustan nende muutmisse.

14. Annan oma tegevusest aru ning vastutan asutajate, liikmete, toetajate, annetajate ja15. Suhtlen avatult ja otsekoheselt oma nime all ega tegutse anonüümselt.

16. Olen avatud uutele ideedele ja erinevatele seisukohtadele ning koostööle ühiste eesmärkide saavutamiseks.

17. Hoidun hoiduvad sattumast huvide konflikti. Huvide konflikti ilmnemisel võtan tarvitusele vajalikud abinõud selle lõpetamiseks.

18. Pean kinni nii kirjalikest lepingutest kui suulistest kokkulepetest.

19. Austan teiste füüsiliste ja juriidiliste ideede ja projektide autorlust.

20. Tunnustan mõtteviiside erinevust, inimeste ja ühenduste ning nende eesmärkidemitmekesisust.

21. Ma  ei halvusta ega laima teisi ühendusi, nende seisukohti ja neis tegutsevaid isikuid

22. Tagan oma teraapiakoerale head ja tõuomased pidamistingimused, toidu ja joogi, vajaliku väljaõppe, veterinaarse abi ning hoolitsen tema tervise ja heaolu eest. Kohustun mitte omama rohkem koeri, kui jõuan selliselt pidada. Tagan oma koerale/koertele terve ja õnneliku elu ning vanaduspõlve.

23. Kohustun koristama oma koera järelt nii jalutuskäikudel, näitustel kui ka muudelüritustel.

24. Kohustun hoolitsema, et sekkumises osalev koer on puhas ning hoolitsetud.

25. Ei riieta oma koera temale ebavajalikesse ja ebamugavatesse riietesse (nt kostüümid).

26. Ei kasuta vägivaldseid meetodeid koera koolitamisel ja kasvatamisel.

27. Tegutsen parimate koerapidamistavade ning loomapidamist reguleerivate seadustejärgi.

28. Olen koerte abil läbiviidavates sekkumistes kui ka väljaspool neid eeskujuks teistelekoerapidajatele.

29. Annan EATKÜ tegevuse kaudu panuse loomade heaolu parandamise ja teadlikkusesuurendamisel.

30. Ma ei eksita asutusi kasutades teraapiakoera tiitlit või muud nimetust nagu abikoer või teenistuskoer eesmärgiga siseneda avalikesse kohtadesse (lennukid, restoranid, poed jt avalikud asutused).