MITTETULUNDUSÜHINGU EESTI ABI- JA TERAAPIAKOERTE ÜHINGU PÕHIKIRI

1. Üldsätted

1.1 Ühingu nimi on MITTETULUNDUSÜHING „MTÜ Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühing“.
1.2 Ühingu inglisekeelne nimetus on Non-profit Organization „NPO Estonian Assistance and Therapy Dogs Association“.
1.3 Ühingu juhatuse asukoht on Tallinn. Ühingu tegevuspiirkond on Eesti Vabariik.
1.4 Ühingul on oma pitsat, pangaarve ja sümboolika (logo, tunnuslause jne). Sümboolikaesemete kasutuselevõtu ja kasutamise lõpetamise otsustab juhatus.
1.5 Ühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

2. Ühingu eesmärgid ja tegevused

2.1 Ühingu eesmärgid on: 

       2.1.1    abi- ja teraapiakoertega seotud juriidiliste ja füüsiliste isikute ühendamine;
2.1.2    abi- ja teraapiakoertega seonduva tegevuse toetamine ja igakülgne arendamine Eestis;
2.1.3    oma liikmete ja teiste teraapia- ja abikoertega tegelevate ja kokku puutuvate inimeste teadlikkuse tõstmine;
2.1.4    Eesti sotsiaal-, haridus- ning tervishoiuvaldkonnaga kõige paremini sobivate koertega sekkumiste kaasamise süsteemi, sh erinevate ekspertide tööstandardite, koerte treenerite ja kohtunike ning terapeutide statuutide väljatöötamine ja arendamine;
2.1.5 koerapidamiskultuuri edendamine Eestis;
2.1.6 oma tegevuses Inimese  ja  Looma  Interaktsioonide  Rahvusvaheline  Organisatsioonide  Assotsiatsiooni (IAHAIO –  The  International  Association  of  Human Animal  Interaction  Organizations) põhimõtetest ja reeglitest juhindumine;
2.1.7 koertega sekkumise teenuste pakkumine sotsiaal-, haridus- ja tervishoiuvaldkonnas;
2.1.8 riigisisene ja rahvusvaheline koostöö, et tuua Eestisse vastava ala teadmisi, praktilisi oskusi ja parimaid praktikaid ning osaleda teadusalases koostöös;

2.2 Oma eesmärkide saavutamiseks ühing: 

     2.2.1 esindab oma liikmeid ja mõttekaaslasi, kaitseb nende huve ja nõudmisi;
2.2.2 testib, koolitab ja eksamineerib teraapiakoeri ja koerajuhte;
2.2.3 töötab sekkumiste jaoks välja tegevusplaanid, metoodikad ja mõõdikud ning koordineerib tiimide tööd;
2.2.4 koostab, trükib ja levitab oma tegevusega seotud reklaam-, koolitus- ja infomaterjale;
2.2.5 esindab liikmeid messidel ja teistel samalaadsetel üritustel;
2.2.6 viib läbi infopäevi, üritusi, laagreid ning korraldab liikmetele ja huvigruppidele koolitusi.
2.2.7 osaleb teiste samalaadsete organisatsioonide ja ühingute tegevuses;
2.2.8 töötab välja ja edendab sekkumistiimide ja sekkumiste jaoks vajalikud statuudid, tööstandardid, programmid, juhised ja muud materjalid;
2.2.9 algatab, töötab välja ja viib läbi ühisprojekte oma põhikirjaliste tegevuste arendamiseks;
2.2.10 taotleb oma eesmärkide realiseerimiseks rahalist abi füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt ning era- ja avaliku sektori organisatsioonidelt nii Eestis kui välismaal, võtab vastu annetusi, kingitusi ja pärandusi ning korraldab sihtotstarbelisi korjandusi;
2.2.11 võtab liikmetelt liikmemaksu;
2.2.12 valmistab ja müüb suveniire, trükiseid, käsitööesemeid ja muud taolist.

3. Liikmelisus

3.1 Ühingu liikmed jagunevad: 

3.1.1 tegevliige;
3.1.2 toetajaliige;
3.1.3 auliige.
3.2 Ühingu liikme staatust ning liikmete õigusi ja kohustusi reguleerivad lisaks Ühingu põhikirjale juhatuse pädevuses olevad:
3.2.1 ühingu liikme statuut;
3.2.2 ühingu eetikakoodeks;
3.2.3 ühingu tööstandardid.
3.3 Ühingu liikmeks astumine
3.3.1 Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab Ühingu juhatus. Liikmeks vastuvõtmine toimub taotleja kirjaliku avalduse alusel Ühingu poolt etteantud vormil. Allkirjastatud ning esitatud avaldus vaadatakse läbi esitamisele järgneval juhatuse koosolekul, kuid mitte hiljem kui 2 (kaks) kuud pärast avalduse esitamist.
3.3.2 Juhatusel on õigus nõuda liikmeks astuda soovijalt täiendavate andmete esitamist.
3.3.3 Juhatus võib jätta liitumisavalduse rahuldamata, kui taotleja on varem Ühingust välja arvatud või muul olulisel põhjusel.
3.3.4 Juhatuse otsusest teavitatakse taotlejat kirjalikult taasesitatavas vormis hiljemalt 1 (ühe) nädala jooksul otsuse tegemise päevast arvates. Kui juhatus keeldub taotlejat Ühingu liikmeks vastu võtmast, tuuakse otsuse välja ka keeldumise põhjused.
3.3.5 Ühingu liikmeks astuja loetakse Ühingu liikmeks juhatuse kirjaliku otsuse alusel.
3.3.6 Ühingu liikmeks astumisel tuleb tasuda liikmemaks hiljemalt 1 (ühe) kuu möödumisel liikmeks arvamise päevast arvates.

3.4 Ühingust väljaastumine ja väljaarvamine

3.4.1 Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse.
3.4.2 Ühingu juhatus arvab oma otsusega liikmete hulgast välja liikme,
3.4.2.1 kes tahtlikult või jämedalt rikub Eesti Vabariigi seadusi;
3.4.2.2 kes tahtlikult või jämedalt rikub Ühingu põhikirjas, Ühingu liikme statuudis, Ühingu eetikakoodeksis ning Ühingu tööstandardites sätestatud nõudeid;
3.4.2.3 kes tahtlikult või jämedalt rikub muid Ühingu liikmele määratud kohustusi;
3.4.2.4 kes jätab põhjendamatult täitmata oma kohustused Ühingu ees, sh jätab tasumata liikmemaksu;
3.4.2.5 kes kahjustab oluliselt Ühingu mainet;
3.4.2.6 kes on muul olulisel põhjusel kaotanud Ühingu juhatuse ja liikmete usalduse.
3.4.3 Ühingu liikme väljaarvamise otsustab Ühingu juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 (kaks) nädalat enne koosoleku toimumist. Juhul kui liikme väljaarvamise põhjuseks on tasumata liikmemaks, annab juhatus liikmele aega liikmemaksu tasumiseks vähemalt 1 (ühe) kuu. Võlgniku soovil on juhatusel õigus rakendada kokkuleppelist maksegraafikut võlgnevuse likvideerimiseks.
3.4.4 Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on 2/3 juhatuse liikmetest.
3.4.5 Liige on Ühingust välja arvatud juhatuse kirjaliku otsuse alusel. Juhatuse otsusest teavitatakse Ühingu liiget kirjalikult taasesitatavas vormis hiljemalt 1 (ühe) nädala jooksul otsuse tegemise päevast arvates.
3.4.6 Ühingust välja astunud või välja arvatud liikmel ei ole õigusi Ühingu varale.
3.4.7 Ühingust välja astunud või välja arvatud liikmele ei tagastata tasutud liikmemaksu.
3.5 Liikmelisust Ühingusja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada.
3.6 Ühing peab oma liikmete kohta registrit.

4. Liikmete õigused ja kohustused

4.1 Ühingu liikmel on õigus: 

4.1.1 osa võtta liikmete üldkoosolekust;
4.1.2  olla määratud juhatuse või ekspertkogu liikmeks;
4.1.3 võtta osa Ühingu poolt korraldatavatest üritustest ja koolitustest vastavalt juhatuse poolt kehtestatud korrale;
4.1.4 kasutada teisi käesolevas põhikirjas, samuti üldkoosoleku ja juhatuse otsusega sätestatud õigusi;
4.1.5 saada teavet Ühingu poolt koostatavatest projektidest, valmistatavatest trükistest ja koolitustest.
4.2 Ühingu liige on kohustatud:
4.2.1 aitama kaasa Ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamisele;
4.2.2 tasuma õigeaegselt liikmemaksu, mille suurus ja tasumise tähtaeg määratakse kindlaks üldkoosoleku otsusega;
4.2.3 osalema isiklikult koos oma sertifitseeritud koeraga Ühingu poolt korraldatavatel sekkumistel;
4.2.4 teavitama Ühingut viivitamatult asjaoludest, mis võivad mõjutada sekkumises osalemist ja selle läbiviimist;
4.2.5 hoidma saladuses sekkumiste ja teiste Ühinguga seotud tegevuste käigus teatavaks saanud ärisaladusi, isikuandmeid või muud konfidentsiaalset informatsiooni;
4.2.6 kasutama Ühingu nime, logo või hüüdlauset, samuti ühingu sümboolikat üksnes juhatuse poolt kehtestatud korras;
4.2.7 esitama Ühingule kehtivad isikuandmed ja teatama nende muutumisest;
4.2.8 osalema Ühingu poolt korraldatavatel korralistel koolitustel, mis on vajalikud kvalifikatsiooni hoidmiseks vastavalt juhatuse poolt kehtestatud korrale;
4.2.9 kasutama Ühingu poolt talle loodud e-posti aadressi ainult sekkumistega seotud infovahetuseks;
4.2.10 teavitama Ühingu juhatust, kui talle saab teatavaks, et sekkumise ettevalmistamise, läbiviimise või muu Ühingu ja selle liikmete ning koostööpartneritega seotud tegevus ei vasta Ühingu põhimõtetele ja reeglitele;
4.2.11 vältima olukordi, millega võib sattuda ohtu tema enda ja teiste isikute või koera tervis või kellegi vara;
4.2.12 andma loa Ühingu juhatusel ja ekspertkogul saada asjakohast teavet oma koera tervise kohta;
4.2.13 liikmelisuse peatamise korral tagastama esimesel võimalusel, ent mitte hiljem kui 2 (kahe) nädala jooksul koera traksid, särgi ja muu Ühingule kuuluva inventari;
4.2.14 täitma teisi Ühingu põhikirjast, Ühingu liikmete üldkoosoleku ja juhatuse otsustest tulenevaid kohustusi.

5. Ühingu juhtimine

5.1 Üldkoosolek

5.1.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, millel võivad osaleda ja hääletada kõik Ühingu tegevliikmed. Igal üldkoosolekul osaleval Ühingu tegevliikmel on 1 (üks) hääl.
5.1.2 Ühingu tegevliiget võib üldkoosolekul esindada teine Ühingu tegevliige, kes esitab selleks vastava lihtkirjaliku volikirja.
5.1.3 Üldkoosoleku kutsub kokku Ühingu juhatus.
5.1.4 Korraline üldkoosolek toimub üks kord aastas. Korralise üldkoosoleku, millel kinnitatakse Ühingu majandusaasta aruanne, kutsub juhatus kokku hiljemalt viie kuu jooksul peale majandusaasta lõppemist. Korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teates tuleb näidata koht, kus saab majandusaasta aruandega eelnevalt tutvuda.
5.1.5 Üldkoosoleku toimumise teate saadab juhatus vähemalt 7 (seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist liikmetele Ühingu poolt loodud e-posti aadressile. Teates näidatakse ära üldkoosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord.
5.1.6 Ühingu üldkoosoleku pädevuses on:
5.1.6.1 Ühingu põhikirja vastuvõtmine ja muutmine;
5.1.6.2 Ühingu eesmärgi muutmine;
5.1.6.3 juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;
5.1.6.4 Ühingu majandusaasta aruande kinnitamine;
5.1.6.5 Ühingu juhatuse tööd puudutavate kaebuste läbivaatamine ja lahendamine;
5.1.6.6 Ühingu juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu esitatud nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Ühingu esindaja määramine;
5.1.6.7 liikmemaksu suuruse, tasumise korra ja maksetähtaja otsustamine;
5.1.6.8 juhatuse ettepanekul füüsilisele isikule eriliste teenete eest Ühingu auliikme nimetuse omistamine;
5.1.6.9 muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
5.1.7 Üldkoosoleku otsuse vastuvõtmiseks on vajalik üldkoosolekul osalevate esindatud tegevliikmete lihthäälteenamus. Ühingu põhikirja muutmiseks on vajalik 2/3 üldkoosolekul osalevate või esindatud tegevliikmete häälteenamus. Ühingu eesmärkide muutmiseks on vajalik 9/10 tegevliikmete häälteenamus, kusjuures üldkoosolekul mitteosalenud tegevliikmed võivad oma kirjaliku nõusoleku anda ka peale üldkoosoleku toimumist.
5.1.8 Ühingu tegevliikmed võivad teha otsuse üldkoosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik Ühingu tegevliikmed.

5.2 Juhatus

5.2.1 Ühingu igapäevast tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on kuni 3 (kolm) liiget.
5.2.2 Juhatuse liikmed valib üldkoosolek kolmeks aastaks.
5.2.3 Juhatus korraldab Ühingu igapäevast majandustegevust ning esindab Ühingut kõigis õigustoimingutes. Juhatus on kohustatud tegutsema Ühingu liikmete huvidest lähtuvalt ning majanduslikult kõige otstarbekamal viisil.
5.2.4 Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus.
5.2.5 Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, aga mitte harvemini kui 1 (üks) kord 3 (kolme) kuu jooksul. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt 2/3 juhatuse liikmetest.
5.2.6 Ühingu juhatus:
5.2.6.1 otsustab uute liikmete vastuvõtmise ja liikmete väljaarvamise Ühingust.
5.2.6.2 korraldab Ühingu liikmete registri pidamist;
5.2.6.3 koostab Ühingu liikme statuudi, eetikakoodeksi ja tööstandardid;
5.2.6.4 koostab igal aastal Ühingu aastase tegevuskava ja esitab selle üldkoosolekule kinnitamiseks;
5.2.6.5 koostab Ühingu majandusaasta aruande ja esitab selle üldkoosolekule kinnitamiseks;
5.2.6.6 korraldab Ühingu raamatupidamist, arvete koostamist ja maksete tasumist kooskõlas seadusega;
5.2.6.7 määrab Ühingu vara ja vahendite kasutamise korra;
5.2.6.8 juhib igapäevaselt Ühingu majandustegevust;
5.2.6.9 võtab tööle ja sõlmib Ühingu töötajatega vastavad lepingud;
5.2.6.10 täidab muid seadustest ja Ühingu põhikirjast tulenevaid kohustusi.
5.2.7 Juhatuse liikmed valivad endi hulgast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tööd.
5.2.8 Juhatuse igal liikmel on õigus esindada Ühingut kõigis õigustoimingutes.
5.2.9 Juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmist edasi delegeerida kolmandale isikule, välja arvatud juhul, kui see on lubatud üldkoosoleku otsusega.
5.2.10 Juhatus peab andma Ühingu liikmetele vajalikku teavet Ühingu juhtimise kohta.

6. Vara, raamatupidamine, kontroll ja aruandlus

6.1 Ühingu vara tekib:
6.1.1 liikmemaksudest;
6.1.2 varalistest annetustest ja eraldistest;
6.1.3 tulust, mis võidakse saada heategevusest või Ühingu põhikirjaliste eesmärkidega seotud tasuliste ürituste korraldamisest ja konsultatsioonist;
6.1.4 erinevatest projektidest;
6.1.5 muust tulust, mis on vajalik Ühingu põhikirjalise tegevuse arendamiseks.
6.2 Sihtotstarbelisi laekumisi tohib kasutada vastavuses raha või muude vahendite andja poolt seatud tingimustega.
6.3 Ühingu raamatupidamist korraldab juhatus vastavalt raamatupidamise seadusele.
6.4 Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus majandusaasta aruande seaduses sätestatud korras. Majandusaasta aruandele kirjutavad alla juhatuse liikmed ja see esitatakse üldkoosolekule kinnitamiseks.

7. Ühinemine, jagunemine ja likvideerimine

7.1 Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
7.2 Ühingu tegevus lõpetatakse:
7.2.1 üldkoosoleku otsusega, mille vastuvõtmiseks on vajalik vähemalt ¾ üldkoosolekul osalenud või esindatud tegevliikmete häälteenamus;
7.2.2 muudel seadusega   ettenähtud alustel.
7.3 Ühingu lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja kantud või tulumaksuseaduse § 11 lõikes 10 nimetatud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.
7.4 Ühingu sundlõpetamine toimub seaduses ettenähtud korras.
7.5 Ühingu tegevuse lõpetamisel toimub selle likvideerimine (likvideerimismenetlus). Ühingu likvideerimine toimub seaduses ettenähtud korras. Ühingu likvideerijad määrab üldkoosolek (vabatahtliku likvideerimise korral) või kohus (sundlõpetamise korral).
7.6 Ühing võib ühineda teise mittetulundusühinguga. Ühingu ühinemine või jagunemine toimub seaduses ettenähtud korras. Ühinemise või jagunemise otsuse võtab vastu üldkoosolek ning see on vastu võetud, kui selle poolt hääletab vähemalt ¾ üldkoosolekul osalenud või esindatud tegevliikmetest.
7.7 Ühingu ümberkujundamine teist liiki juriidiliseks isikuks ei ole lubatud.

Mittetulundusühingu Eesti abi- ja Teraapiakoerte Ühing põhikirja uus redaktsioon on kinnitatud Ühingu üldkoosolekul 17. jaanuaril 2016.